Archive | Gemeenskap RSS feed for this section
np-van-wyk-louw-danie-langner

Die Republiek op trek – Dr. Danie Langner

Die “sug van vrijheid”   Teen 1830 was die oosgrens van die Kaapkolonie ’n kookpot van drie botsende strewes. Enersyds het Brittanje met sy imperialistiese ideale voortdurend die Kaapkolonie se oosgrens verder probeer uitbrei. Britse setlaars is ingevoer om die getalle aan die oosgrens te versterk en die landbou te ontwikkel. Aan die ander kant […]

np-van-wyk-louw-danie-goosen

“Trek” en “plek” as motiewe onder Afrikaners – Prof. Danie Goosen

Wat kenmerk die Afrikaners? Hieronder word by een perspektief daarop stilgestaan. Ter sprake is die feit dat Afrikaners gekenmerk word deur twee uiteenlopende motiewe, naamlik hulle sin vir ‘plek’ en ‘trek.’   Wat word met hierdie motiewe bedoel? Volkere wat ’n sin vir plek het, verbind hulself tot sekere begrensde gebiede. Daarbinne (binne die omlyning […]

Môre begin vandag: Internasionale toekomsbeelde vir Afrikaners 2030 – ABN

Inleiding   Hierdie dokument stel ’n ontwerpraamwerk-in-opbou voor vir die ontleding van internasionale tendense en die ontwikkeling van internasionale toekomsbeelde tot 2030. Afrikaner-rolspelers kan dit dan in wisselwerking met die Afrikaner Burgerlike Netwerk (ABN) se Afrikaner-scenarios vir 2020[1] verder uitbou.   Die raamwerk is ontwikkel binne die kader van ’n politieke analise-bedryf. As dit egter […]

Lewensbeskouing en waardes

1. Inleiding Daar heers nou reeds vir ’n geruime tyd ’n lewensbeskoulike verwarring onder ons mense. Dit lei tot ’n diepe onsekerheid oor onsself en ons visie op die toekoms. Nogtans is dit belangrik om te onthou dat ons mense tegelyk deur sterk lewensbeskouings gekenmerk word. En in die besonder deur ’n sterk waardesisteem wat […]

Afrikaans en die burgerlike samelewing

Internasionale Moedertaaldag word jaarliks op die 21ste Februarie gevier. Die oorsprong hiervan is studenteprotesaksies in Bengale in 1952. In 1948 het die goewerneur-generaal van Pakistan aangekondig dat Urdu voortaan die enigste ampstaal en taal van onderrig in Oos-Bengale sou wees. In dié gebied was Bengali die moedertaal van meerderheid inwoners en op 21 Februarie 1952 […]

’n Sin vir plek

Die Carel Boshoff-gedenklesing Orania, 15 Junie 2012 Die oogmerk van die lesing hieronder is om enkele belangrike onderskeidinge aan te lê. Dit is immers in en deur onderskeidinge dat ons die dinge beter verstaan. So byvoorbeeld kan ons die mens beter verstaan as ons hom of haar van dinge soos diere, plante en klippe onderskei. […]

Nihilisme en gemeenskap

Rede gehou by die Instituut vir Grondslae-ondersoek, Sosiale Wetenskappe, Noordwes-Universiteit op 28 Julie 2010 Om ons eie tyd as ‘nihilisties’ te beskryf, is gewis nie ’n vreeslike oorspronklike ding om te doen nie. Daar word immers reeds vanaf die einde van die 18de eeu – dit is reeds vanaf die hoogtepunt van die moderne Verligting […]

Afrikaneridentiteit, Orania en die politieke werklikhede van Suid-Afrika

Op die oog af mag dit lyk asof ‘n bespreking van Afrikaneridentiteit, Orania en die politieke werklikhede van Suid-Afrika oor drie gegewe groothede handel; oor Afrikaners, Orania en Suid-Afrika. Hoewel ek juis van dié standpunt wil uitgaan, kan ek dit net doen as ek eers aantoon dat dit in werklikheid glad geen vanselfsprekende standpunt is […]