Archive | Ideologie RSS feed for this section
np-van-wyk-louw-marinus-wiechers

Nasionalisme – Prof. Marinus Wiechers

1 Van Wyk Louw se denke staan in die oorheersende teken van die oop gesprek, ’n dialoog wat wydlopend en deurdag is en bowe-al nie deur selfgenoegsaamheid, vooropgestelde of eensydig-pouslike uitsprake gekenmerk word nie. ’n Gesprek wat teenspraak verwelkom en oop is vir oortuiging. So ’n oop gesprek kry mens weer in sy briewe-wisseling in […]

np-van-wyk-louw-danie-langner

Christelik-federaal as lewensbeskouing – Dr. Danie Langner

Christelik-nasionaal in krisis Die Nasionale Party (NP) was vir Afrikaners veel meer as net ’n politieke party. Die party was die beskermer en die draer van Afrikaners se Christelik-nasionale lewens- en wêreldbeskouing. Reeds in 1941 het DF Malan verklaar dat die NP geen gewone partypolitieke organisasie is nie. “Ons beklee ’n sentrale posisie in ons […]

np-van-wyk-louw-koos-malan

Die Republiek van die Oranje Vrystaat en republikanisme onder Afrikaners in die huidige tydvak – Prof. Koos Malan

Inleiding Afrikaners het ’n sterk republikeinse neiging. By republikanisme bedoel ek selfregering deur ’n gemeenskap oor die openbare bates wat hulle met mekaar deel. Sedert die eerste vae tekens dat Afrikaners hulself as ’n onderskeibare gemeenskap begin beleef het, het hulle ’n vreemde regering verwerp en ’n sterk uitvoerende gesag selfs uit eie geledere gewantrou. […]

np-van-wyk-louw-danie-goosen

Verbeelding, Simbole en Instellinge – Prof. Danie Goosen

Ons gaan in hierdie enkele paragrawe hieronder kortliks verwys na die vraag wat kultuurgemeenskappe is. Wanneer is kultuurgemeenskappe ’n lewende realiteit. Wanneer neem hulle op ’n skeppende wyse aan die geskiedenis deel? Laat my egter ter wille van inleiding eers kortliks na enkele voorafgaande dinge verwys. Sommige onder ons sal sê dat dit vandag met […]

np-van-wyk-louw-danie-langner

Die Republiek op trek – Dr. Danie Langner

Die “sug van vrijheid”   Teen 1830 was die oosgrens van die Kaapkolonie ’n kookpot van drie botsende strewes. Enersyds het Brittanje met sy imperialistiese ideale voortdurend die Kaapkolonie se oosgrens verder probeer uitbrei. Britse setlaars is ingevoer om die getalle aan die oosgrens te versterk en die landbou te ontwikkel. Aan die ander kant […]

np-van-wyk-louw-danie-goosen

“Trek” en “plek” as motiewe onder Afrikaners – Prof. Danie Goosen

Wat kenmerk die Afrikaners? Hieronder word by een perspektief daarop stilgestaan. Ter sprake is die feit dat Afrikaners gekenmerk word deur twee uiteenlopende motiewe, naamlik hulle sin vir ‘plek’ en ‘trek.’   Wat word met hierdie motiewe bedoel? Volkere wat ’n sin vir plek het, verbind hulself tot sekere begrensde gebiede. Daarbinne (binne die omlyning […]

np-van-wyk-louw-danie-goosen

Die Republikeinse gedagte: ‘n bondige herinnering – Prof. Danie Goosen

Ons herinner hieronder op ’n heel bondige wyse aan die republikeinse gedagte onder Afrikaners, dit wil sê die gedagte wat by verre die belangrikste politiek-filosofiese tradisie onder ons verteenwoordig. Omdat ’n herinnering daaraan egter tot heelwat misverstand aanleiding kan gee, wil ek eers my eie vertrekpunte so duidelik as moontlik verwoord. Hopelik kan dit ons […]

Lewensbeskouing en waardes

1. Inleiding Daar heers nou reeds vir ’n geruime tyd ’n lewensbeskoulike verwarring onder ons mense. Dit lei tot ’n diepe onsekerheid oor onsself en ons visie op die toekoms. Nogtans is dit belangrik om te onthou dat ons mense tegelyk deur sterk lewensbeskouings gekenmerk word. En in die besonder deur ’n sterk waardesisteem wat […]

Apartheid in perspektief

Voordrag gelewer by Solidariteit     Inleiding Die begrip “Misdaad teen die mensdom” Wording van die begrip misdaad teen die mensdom Die begrip van ’n misdaad teen die mensdom, het volgens Bassiouni[1] die eerste keer in 1907 in die aanhef tot die Haagse Konvensie, wat die gewoontereg rakende gewapende konflik gekodifiseer het. Na die Eerste […]