Die groter prentjie

deur Neil Prinsloo 

Die groter prentjie


Drie dinge om te snap

Afrikaners is met reg bekommerd, want die samelewing in ons geboorteland is in ‘n haglike toestand en ons voortbestaan as minderheidsgroep word bedreig. Ons soek dringend antwoorde en uitkoms.

Ons voorgeslagte in Suid-Afrika en later ook in Namibië het telkens voor oënskynlike onoorkomelike uitdagings wat gedreig het om die Afrikaner volksbestaan te vernietig te staan gekom. Hierdie voorgeslagte het ook antwoorde en uitkoms gesoek en tog het hulle elke keer daarin geslaag om hulleself te handhaaf, hulle identiteit te behou en hulle kultuur uit te leef.

Afrikaners het immers nog altyd ons geskiedenis oorvertel, staatkundig bly deelneem en bo alles – ons enigste ware God bly aanbid. Die meeste Afrikaners was ook nog, altyd, Christen gelowiges. Dit was deur die eeue een van ons kenmerke. Hierdie geloof het ons deurentyd gehelp om die groter prentjie raak te sien.

Vandag is dit steeds of dalk weer nodig om die groter prentjie raak te sien. Snap net weer die volgende drie punte.

1          Die geskiedenis staan onder God se bestuur

Elke nasie op aarde verkeer onder die hand van God, want daar is geen mag in hierdie wêreld wat nie uiteindelik deur Hom beheer word nie. Dinge is nie soos hulle voorkom nie. In Habakuk se tyd het dit gelyk asof dit die slinkse militêre dapperheid van die Chaldeërs was wat hulle laat opgang maak het, maar dit was nie. God is die Here van die geskiedenis. Lees gerus die boek van Habakuk.

God is bo alles en almal verhewe en vir Hom is die nasies : “soos sprinkane, soos ‘n druppel aan die emmer, soos ‘n stoffie op die weegskaal.” Die Bybel leer dat God oor alles beheer het. Hy het die historiese proses aan die gang gesit, Hy beheer dit, en Hy gaan dit beëindig. Ons moet hierdie beslissende feit nooit uit die oog verloor nie.

2         Die geskiedenis verloop volgens God se meesterplan

Niks gebeur toevallig nie. Christene glo nie in toeval of die noodlot nie. God bepaal alles. Daar is ‘n bepaalde historiese plan en alles is van die begin af gereël. God ken die “tye en die geleenthede” en Hy het ‘n doel met alles. Hy kan immers “die einde van die begin af sien“. In die Ou Testament leer ons, Hy weet wanneer om Israel (die kerk van die Ou Testament) te seën en wanneer om hulle nie te seën nie.

Dr. Martin Lloyd Jones, ‘n Walliese prediker, mediese dokter en vir 30 jaar leraar van die Westminster Chapel in London, het op ‘n tyd ‘n goeie voorbeeld gebruik om God se beheer te skets. God het sy Seun uitgestuur “in die volheid van die tyd.” Groot wysgere met opheldering van die gees het eerste op die historiese toneel verskyn. Die Romeine het toe te voorskyn gekom. Hulle was beroemd vir hulle geordende regering, vir die bou van hulle paaie en vir die verspreiding van hulle uitmuntende regstelsel dwarsdeur die wêreld. Dit was hierna dat God sy Seun uitgestuur het. God het dit alles vooraf beplan.

Wat nou in die een en twintigste eeu gebeur is ook nie toevallig nie. Onthou, die kerk van die Here (die heilige algemene Christelike kerk – dwarsoor die wêreld) is altyd die sentrum van God se plan. Onthou gerus die hoogmoed en verwaandheid van die negentiende eeuse kerk. Die kerk het haarself selfvoldaan laat geld en met beskaafde preke en geleerde bediening so effe skaam gevoel om te preek oor die werk van die Heilige Gees en sake soos bekering. Gaan kyk gerus hoe die Victoriane hulle geloof geniet het en eerder in die menslike verstand, geleerdheid en wysbegeerte staat gemaak het as in die openbaring van God deur Sy Woord. Gaan kyk dan na die verdere wegbeweeg van God se Woord (die Bybel) in die twintigste en een en twintigste eeue. Hoe die kerk die fundamentele punte van haar eie belydenis begin weggooi en in sekere plekke reeds totaal weggegooi het. Het die kerk nie dalk behoefte aan kastyding nie?

3         Die geskiedenis is nou verbind met die Koninkryk van God

Die Koninkryk van God is die sleutel tot die wêreld se geskiedenis. Die verhaal van die ander volke in die Ou Testament het slegs in soverre dit te doen het met Israel (die kerk van die Ou Testament) belang. Daardeur moet ons ook besef dat die geskiedenis van die wêreld, vandag se geskiedenis ook, net ter sake is in soverre dit betrekking het op die Christelike kerk. Wat met ander woorde wat regtig belangrik is, is die koninkryk van God.

Reeds van die begin van die wêreld af, net na die sondeval het God begin om ‘n nuwe koninkryk in die wêreld op te rig. Dit is God se eie koninkryk. Hy roep mense om in die koninkryk in te gaan en alles wat in die wêreld gebeur het betrekking daarop. Die koninkryk is nog in wording, maar sal eendag volmaak wees. Alle ander gebeure is van belang in soverre dit betrekking het op die koms van God se koninkryk.

Verstaan die vraagstukke van vandag in hierdie lug. Dis ook wat president Paul Kruger en baie van ons ander vorige leiers gedoen het. Wat God vandag in die kerk en die wêreld toelaat het te doen met die groter prentjie vir Sy eie kerk en koninkryk. Afrikaners moet nie met oogklappe aan die toekoms tegemoet gaan nie. Ons moet nie van ons geloof afsien om ons uitdagings te oorkom en ons antwoorde te kry nie.

Ons behoort nie verbaas te staan wanneer ons vreemde dinge in die lewe sien gebeur nie. Vra eerder wat het die stukkende samelewing in ons land en die aanval op ons voortbestaan as minderheidsgroep te make met die Koninkryk van God en soek dan antwoorde en uitkoms. Ons geloof behoort ons deurentyd te help om die groter prentjie raak te sien! Deur ons geloof is daar altyd hoop.

Neil Prinsloo is die Hoof Uitvoerende Beampte van Vars Onderwys in Namibië.

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.