Die nadraai van die Wessels-verslag – Willie Spies

Op 22 Februarie vanjaar het die land se Afrikaanse oggendkoerante sogenaamd “onthullende nuus” gepubliseer omtrent wat verkeerdelik deur die betrokke koerante bestempel is as ’n Nazi-saluut by die Potchefstroom-kampus van die Noordwes-Universiteit. Die publikasie het skok-golwe deur die land gestuur. Die uitstekend bestuurde Noord-Wes Universiteit, wat die afgelope dekade daarin kon slaag om ’n wêreldklas voorbeeld te stel van die bevordering van diversiteit en veeltaligheid is oornag gediskrediteer en onder geweldige druk geplaas.

Die onthullings was water op die meul van radikale Afrikaner-haters wat elke sentrum van uitnemendheid wat ’n teken van die Afrikaanse taal of kultuur weerspieël, met mening wil verwoes en deel van die totalitêre transformasie agenda van die staat wil maak. Die onthullings het saamgeval met die oordrag van die vise-kanselierskap van die Universiteit aan prof. Dan Kwgadi, voorheen van die Mafikeng-kampus deur dr. Theuns Eloff, die laaste oorblywende Afrikaner-rektor van ’n Suid-Afrikaanse universiteit.

Verlede week het die sameloop van omstandighede ’n klimaks bereik met die inhuldiging van Prof. Kwgadi as die nuwe vise-kanselier en die aankondiging deur die Minister van Hoër Onderwys en SA kommuniste party, leiersfiguur dr. Blade Nzimande, dat ingrype by die Noordwes-Universiteit gaan volg. Die Noordwes-Universiteit was die afgelope paar jaar een van die beste presterende Universiteite op vele terreine. Dr. Eloff het ’n merkwaardige rol vervul om drie kampusse wat 300 km uitmekaar geleë is as ’n eenheid te bestuur wat ’n gelyk diversiteit op elk van die kampusse bevorder. Die Noordwes-Universiteit kon ook daarin slaag om voorkeur ontwikkeling van Tswana as ’n akademiese taal op die Mafikeng-kampus te bevorder en van Sotho as akademiese taal op die Vanderbijlpark-kampus. Die doodsonde in die oë van die regering was egter die feit dat die universiteit ’n uitgesproke beleid gehad het om Afrikaans op een van sy drie kampusse, naamlik die Potchefstroom Universiteit Kampus, te bevorder. Die feit dat 75% van die betrokke kampus se studente Afrikaanssprekend is, word nou deur die owerheid as ’n onreëlmatigheid beskryf wat ingrype verg.

Terwyl Nzimandi nie kan wag om in te gryp by die Noordwes-Universiteit oor die prominensie van Afrikaans nie, sukkel die staat al jare om Universiteite soos die Tshwane Universiteit van Tegnologie, waar klasse op die Soshanguve kampus alreeds meer as ’n maand ontwrig word, en die voormalige Medunsa, te stabiliseer. Die minister regverdig sy optrede aan die hand van ’n verslag wat onder leiding van ’n voormalige minister in die Nasionale Party-regering, dr. Leon Wessels, opgestel is. Die verslag bevat sekere bevindinge wat na die oordeel van ons kliënt neerkom op onbillike diskriminasie soos gedefinieer in die Wet op die Bevordering van Gelykheid en die Voorkoming van Onbillike Diskriminasie.

Die verslag beweer onder andere

  • dat koshuise by die Potchefstroom kampus “so wit” is dat dit lyk of ’n implisiete kwotastelsel daar geld om swart studente uit te hou;
  • dat die hoofoorsaak vir die bestaan en voortbestaan van sekere ontgroeningspraktyke is dat koshuisinwoners uit sogenaamde Afrikanerskole kom waar ontgroening ook bedryf word;
  • dat koshuisinwoners juis om daardie rede glo daar is nie eintlik veel fout met ontgroening is nie; en
  • dat die “radikale verwatering” van die beweerde hoë konsentrasie wit, Afrikaanse studente in van die koshuise by die Puk-kampus nagestreef moet word om die voorkoms van ontgroeningspraktyke te bestry.

Die Wessels-taakspan het dus die volgende diskriminerende en stereotiperende bevindinge gemaak

  • dat onregmatige ontgroeningspraktyke, Fascistiese optrede en boeliegedrag eie is aan wit mense oor die algemeen en Afrikaners in besonder;
  • dat sogenaamde Afrikanerskole die teelaarde is van ontgroeningspraktyke, Fascistiese optrede en boeliegedrag – en by implikasie dat Afrikaanse skole uitgesonder en geteiken moet word deur projekte wat daarop gemik is om ontgroening, Fascisme en boeliegedrag uit te roei; en
  • dat wit mense oor die algemeen en Afrikaners in besonder geteiken moet word met ’n program van “radikale verwatering” van die beweerde hoë konsentrasie van wit studente in koshuise op die Potchefstroom kampus van die NWU.

Alhoewel die Raad van die Noordwes-Universiteit die gebrekkige verslag van dr. Leon Wessels verwerp het, het Wessels se verslag nietemin nou aan ’n vyandige owerheid die stok gegee waarmee die laaste Afrikaanse universiteit geslaan kan word. Daar mag bes moontlik goeie gronde bestaan om toekomstige optrede deur die Minister juridies te betwis, juis op grond van die feit dat hy steun op ’n gebrekkige en selfs onwettige verslag.

Tags: , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.