Zuma die teoloog

Saul onder die profete?

President Jacob Zuma het dit weer gedoen: ‘n teologiese uitspraak wat die wenkbroue laat lig. Dit was tydens sy toespraak onlangs voor die buitelandse ambassadeurs en Hoë Kommissarisse in Pretoria.

Zuma het onder andere gesê:

God moet weer sy Seun aarde toe stuur net om hierdie keer ons almal van ons sondes te kom reinig”. Omdat biskoppe en pastore “in staat is om met God te kan kommunikeer”, moet hulle Hom vra om sy Seun weer te stuur. “Hy moet net vir ’n paar jaar kom om ons te help, sodat ons almal reg is as Hy finaal kom.”………

Nou kyk….wanneer dit kom by geloofsuitsprake moet ‘n mens versigtig wees om nie summier te veroordeel nie. Kom ons gee dit darem vir die president ter ere na dat hy by die geleentheid duidelik gesê het hy is ‘n Christen..

Maar die kinkel kom in die kabel by dit wat hy van Christus verwag….. om te kom om ons vir ‘n paar jaar te kom help…So ‘n paar jaar….dan is dinge weer reg. …‘n “quick fix”, en dan kan Hy weer vertrek.

‘Grondliggend aan hierdie uitspraak is ‘n paar aspèkte wat gereeld in Zuma se uitsprake rondom Godsdiens na vore kom.

 

Animisme

By die dwaling dat Jesus net ‘n rukkie weer moet kom, klink dit asof Zuma tog iets begryp van die werk van Christus as hy sê: Hy moet ons almal van ons sondes kom reinig.

 

Uit ander uitsprake van Zuma is dit egter duidelik dat hierdie “reiniging” nie dui op die versoeningswerk van Christus nie. Dat dit nie ‘n plaasbekledende karakter het nie, maar ‘n animistiese karakter. ‘n Magies-rituele reiniging. Waarskynlik die beste voorbeeld was Zuma se aankondiging kort na sy herverkiesing as ANC-president dat hy ‘n nasionale reinigingsdag gaan laat aanbied. Sy onkunde het duidelik geblyk daaruit dat hy toe ook gesê het hy gaan emeritus aartsbiskop Desmond Tutu vra om dié geleentheid te lei – terwyl die Anglikaanse kerk van Tutu niks met die animistiese reinigingseremonies te make wil hê nie.

Die uitspraak dat Christus vir so paar jaar sal moet kom om ons te reinig, pas ook by hierdie animistiese denke in. Sy werk is nie die een maal-volbragte versoeningswerk van die Middelaar “in ons plek” nie, maar ‘n reinigingsrite, wat Hom ‘n paar jaar sal neem om by almal uit te kom. Jesus word in hierdie denke nie gesien as die Hoëpriester wat Homself om ons ontwil voor die strafgerig van God gestel het nie, maar ‘n priester wat as’t ware met ‘n magiese kwassie elke mens moet reinig.

Hierdie animistiese karakter van sy denke kom ook na vore in die stelling dat die “biskoppe en pastore” ‘n spesiale konneksie het, ‘n direkte nommer na bo, met die spesiale gawe “om met God te kommunikeer”.

 

Die onaantasbaarheid van die ANC

Die ANC het binne hierdie animistiese denke ‘n spesiale plek. Dit blyk uit sy uitspraak in Mei 2008 dat God by was toe die ANC gebore is. So asof die ANC God se party is en Zuma daarom op ‘n spesiale manier God se gesant.

Hierdie onaantasbare, deur-God-verordineerde spesiale status wat die ANC het, is vir die demokrasie in Suid-Afrika uiters gevaarlik. As die ANC dan per Goddelike dekreet regeer, is die logiese gevolg: alle middele wat aangewend word om die ANC aan bewind te hou, is geregverdig. Om die ANC aan bewind te hou is doodeenvoudig God se verordinering. Enige metode om dit te doen en af te dwing, het dus Goddelike sanksie. Die ANC se saak is God se saak, en nie andersom soos dit hoort nie.

Zuma se stelling voor die 2009-verkiesing dat die ANC sal regeer tot die wederkoms van Christus, is in die lig hiervan nie maar net ‘n politieke vooruitskouing nie, maar ‘n goddelike dekreet, wat logieserwys nie teengestaan mag word nie. Dit voorspel niks goeds vir die dag as die ANC se ewig-verordineerde posisie by die stembus in gedrang kom nie. Presies soos wat in Zimbabwe gebeur het toe Zanu PF in 2000 ‘n referendum verloor het teen Morgan Tsvangirai se MDC.

Dr Leopold Scholtz sien hierdie gevaar ook raak as hy in Die Burger skryf: Zuma se gereelde semi-teologiese uitsprake wys dat die ANC, ondanks sy eie interne verdeeldheid, nie van plan is om die staatsmag ooit prys te gee nie

‘n Handige wapen vir massasteun

 

Zuma skroom nie om sy siening van die ANC se voorkeurposisie by God selfs op die hiernamaals te betrek en dan ‘n ewigheidsbeloning aan lojale kiesers voor te hou nie. Tydens ‘n Wes-Kaapse verkiesingsveldtog in 2011 om die provinsie weer in ANC-hande te kry, het Zuma so ver gegaan as oms te sê: “‘n stem vir die ANC is ‘n keuse vir die hemel. As jy nie vir die ANC stem nie, verkies jy daardie man wat ‘n vurk dra en mense kook.” Oor hierdie stellings moes hy by die SA Raad van Kerke apologie aanteken.

En by ‘n ander geleentheid: as jy jou ANC-kaart kan wys, sal jy toegelaat word tot die hemel. “Die heiliges behoort aan die ANC”. n Goue draad deur sy talle godsdienstige uitsprake:die gebruik van Godsdiens vir die doelwitte van die ANC, met Jesus Christus as hoof verkiesingsagent.

Dit is duidelik die retoriek van ’n politieke leier en ’n politieke party wat homself so vas gevroetel het in sy eie magsmisbruik, vergrype, selfverryking, nepotisme  en korrupsie dat hy nie anders sal kan as om hom na sulke aansprake te wend nie.

Spesiale Goddelike gesant

 

Hierdie gewaande goddelike dekreet plaas vir Zuma as leier ook in ‘n onaantasbare posisie. Hier moet ons veral kyk na uitsprake van Zuma lojaliste. Vir hierdie onaantasbaarheid kom Zuma se ere-pastoraat handig te pas. Zuma is in 2007 georden as ‘n ere-pastoor in ‘n onafhanklike charismatiese groep. Die media het gerapporteer dat dit die Volle Evangelie Kerk is, maar die VEK se sekretaris-generaal het hom hiervan gedistansieer. Die betrokke groep het net ‘n gebou van die VEK gebruik

Die ANC –hoofsekreatris in die Noord-Kaap, John Block, wat self korrupsie-aanklagte in die gesig staar, het in Maart vanjaar in Kimberley die stelling gemaak: om saam met Zuma te loop, is om saam met God te loop, want Zuma is ‘n priester.

ANC-leier van die Vrystaat, Ace Makashule, het in lyn hiermee ook nie gehuiwer om Zuma met Christus te vergelyk nie. Dit is nog des te meer lasterlik omdat hy Zuma se lyding onder sogenaamde valse beskuldigings van korrupsie gelyk gestel het met Christus se lyding aan die hand van sy vyande. Zuma het hom al hierdie aansprake laat welgeval.

Al hierdie Christelike aansprake kry des te meer ‘n verdagte karakter as Zuma teen die einde van 2011 verklaar: “As Afrikane, lank voor die koms van godsdiens en die evangelie, het ons ons eie manier gehad van dinge doen. Die godsdienstige mense verwys na daardie tye as die donker dae, maar ons weet dat daar in daardie dae geen weeshuise of oue-tehuise was nie. Die Christendom het al hierdie dinge saamgebring”

 

Is Saul werklik onder die profete?

Toe die Gees van God “kragtig in Saul gewerk het”, het hy by Gibea begin profeteer. So het die spreekwoord ontstaan: Is Saul ook onder die profete? (I Sam.10). So ook as Saul optrek om vir Dawid dood te maak, en die Gees van die Here hom by Rama voorkeer en hy begin profeteer. (I Sam.19). Klaarblyklik teen sy sin, soos Bileam en sy donkie.

Oor ons beleërde president se ere-pastoraat en sy talle Godsdienstige uitsprake wil ons ook vra: is Saul nou onder die profete?

 

Die antwoord? Nee, hy is maar net onder ‘n spesifieke groep Afrikaniste wat ten alle koste aan hul eie mag en reg tot selfverryking wil vasklou, en daarvoor nie skroom nie om as handperd te gebruik ‘n animistiese god wat deur spesiaal-gemagtigde gesante nader gesleep en voor hul eie karretjie ingespan kan word op die pad van ewigdurende mag.

No comments yet.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.